Sociální a kulturní antropologie

1. Předmět sociální a kulturní antropologie.
1.1 SKA v rámci antropologie, související discipliny.
1.2 Hlavní oblasti zkoumání - rodina a příbuzenské vztahy, společnost a její
prvky, materiální a nemateriální kultura, duchovní život a náboženství.
l .3 Dva pohledy - prostor a čas. 1.4 Směry a školy SKA.

2. Člověk v současném světě.

2.1 Člověk a jeho dimenze.
2.2 Svět ve kterém žijeme a jeho budoucnost.

3. Náboženství a mýtus.
3.1 Náboženství jako antropologická konstanta.
3.2 Mýtus - příběh a poselství.

4. Pohled do historie - člověk v průběhu věků.

4. l Počátky lidstva.
4.2 Evropská civilizace a její vývojové etapy.

5. Evoluční teorie v přírodních a společenských vědách.

5.1 Vývoj Země, přírody a lidského druhu.
5.2 Evoluční teorie SKA.
5.3 Pohled Teilharda de Chardin.

6. Další směry a školy SKA.
6.1 Difuzionismus
6.2 Funkcionalismus a konfiguracionismus.
6.3 Strukturalismus.
6.4 Psychologická antropologie.

7. Závěr.

Shrnutí, význam pro sociální práci, ilustrující příběhy .

Podmínky pro zápočet a zkoušku:
Zápočet: Na základě studia odborné literatury napsat esej vztahující se k některému z probíraných témat - rozsah 10-15 stran strojopisu.
Zkouška: Ústni - otázky podle osnovy .podmínkou pro zkoušku je získání zápočtu. Studentům, kteří zkoušku z předmětu složili na jiné škole, může být uznána na základě kontrolního testu.

Povinná literatura:
Sociální a kulturní antropologie. 1993 Praha, SLON
Soukup, V. 1994: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha, Univerzita Karlova
Dočkal, J. 1999: Člověk a svět. Praha, Éthum
Lorenz,K. 1990: 8 smrtelných hříchů. Praha, Pyramida
Fromm,E. 1992: Mít nebo být? Praha, Naše vojsko
De Chardin,P.,M.,T.1993: Místo člověka v přírodě. Praha, Svoboda-Libertas

Literatura doporučená:
Soukup,V.2000: Přehled antropologických teorií kultury. Praha, Portál
Budil,I.T.1992: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, Triton
Murphy R.F1998.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, SLON
Porrit, J.1992: Zachraňme Zemi. Praha, Zemědělské nakladatelství
Palouš, R.1990: Světověk. Praha Vyšehrad
Lorenz, K. 1992: Takzvané zlo. Praha, Mladá Fronta
Lorenz, K. 1997: Odumírání lidskosti. Praha, Mladá Fronta
Wilson, E.Q 1993: O lidské přirozenosti. Praha, Nakladatelství Lidové noviny
Morris, D.1997:íjidský živočich. Praha, Knižní klub Balios
Librová, M.1994: Pestří a zelení. Brno.Veronica - Hnutí Duha
Fromm, E.1997: Anatomie lidské destruktivity. Praha, Nakladatelství Lidové noviny
Koukolník, F., Drtilová,J.1996: Vzpoura deprivantů.Praha, Galén