Cizí jazyk
Kritéria na zápočet pro dálkové studium - anglický jazyk

1.ročník
(lekce 1-9 podle učebnice New Headway Pre- Intermediate, Studenťs Book a Work Book)
• Časy: přítomný prostý, průběhový, minulý prostý a průběhový, předpřítomný prostý,
budoucnost vyjádřená pomocí will, to be going to a přítomným průběhovým časem,
tvoření otázek ve vyjmenovaných časech, tázací dovětky (např. . . ., do you?), použití
časů v situaci;
• Počitatelná a nepočitatelná podst. jména, much, many, a lot of, a few, few, a little,
little, some, any a složeniny (somebody, anybody, nobody. . . ),
• členy: a, an, the, bez členu
• vazby s to a -ing (např. want, hope, enjoy. like, love, would like, would love, . . . )
• Whaťs it like? + stupňování přídavných jmen
• Předložky: for, since, during, vyjadřování času a místa (in, on, at ..), předložky s příd.
a podst. jmény (např. good at, afraid of, by mistake,..)
• Have (got) to, must, should, can, could
• Vztažné věty - which, what, who, that, where, whose
• Časové věty (spojky when, as soon as, wliile, until, after, before)
• První (reálná) podmínka
• Slovesa to be, do, make, také, have, get + jiný slovní druh (např. do me a favour,
také a photo, get angry..)

2.ročník
(výše zmíněné lekce + 10-14 podle učebnice New Headway Pre- Intermediate, Studenťs Book a Work Book a lekce 1-3 podle učebnice New Headway Intermediate, Studenťs Book a Work Book)
• Trpný rod (přít. a min. prostý, budoucí - will, předpřít. prostý)
• Druhá (nereálná) podmínka
• Frázová slovesa: také, give, go
• Předpřítomný čas prostý a průběhový
• Předminulý čas
• Nepřímá řeč
• Příslovce
• Rozdíl mezi to say a to tell
• Přítomný čas prostý a průběhový (užití always+přít. průb.), stavová slovesa, trpný
rod - rozšíření
• Minulý čas prostý a průběhový, předminulý, trpný rod - rozšíření
• Rozdíl mezi to háve a to háve got
• Vazby sloves a předložek- např. to talk about think of,..
• Frázová slovesa to look. to be
• Spojka while a předložky for, dutiny

3. ročník
(výše zmíněné lekce + 4-10 podle učebnice New Headway Intermediate, Studenťs Book a Work Book
• Modálni slovesa (can, must, may, could, heed a opisné tvary háve to, to be allowed to,
to be able to) ve všech časech
• Modálni slovesa s minulým infinitivem (např. must háve doně,...) a průběhovým
inf. (např. must be working,...) ~
• Vyjádřeni budoucnosti - will, to be going to, přít. průběhový - rozšíření
• Like: to like, Whaťs it like?, How is she like?
• Vazba sloves s to, -ing a infinitiv bez to - rozšíření
• Vztažné věty (which, that, what, who, where, whose)
• Rozdíly v užití předpřítomného prostého a minulého prostého času, předložky a
příslovce s danými časy
• Frázová slovesa
• Podmínkové věty — první, druhá, třetí
• Časové věty
• So, either, neither, nor, or
• Předpřítomný prostý a průběhový
• Somebody, anybody (ve smyslu kdokoli), nobody,...
• Fráze s make a do ( např. make a mistake, do my běd)
• Rozdíly mezi like a as
• Vyjádřeni lítosti a přání v přítomnosti a minulosti pomocí I wish a If only
• Přídavná jména s předložkou (např. angry with...)
• Odborná slovní zásoba: projít si témata, která jsou k dispozici na okopírování
v knihovně (Není součástí zápočtového testu, potřebná pro závěrečnou zkoušku.)
• Vybrat si texty pro závěrečnou zkoušku

4. ročník
(výše zmíněné lekce +11-12 podle učebnice New Headway Intermediate, Studenťs Book a Work Book)
• Nepřímá otázka, nepřímá řeč, ask a tell v nepř. řeči
• Tázací dovětky
• Rozkaz v nepřímé řeči
• Rozdíl mezi to speak a to talk
• Odborná slovní zásoba: projít si témata, která jsou k dispozici na okopírováni
v knihovně (Není součásti zápočtového testu, potřebná pro absolutorníí zkoušku.)
• Vybrat texty a napsat resumé z textů na závěrečnou absolutorní zkoušku
Doporučená literatura:
New Headway Pre-Intermediate, Oxford University Press
New Headway Intermediate, Oxford University Press
Šmíra. Zdeněk. Gramatika a slovník New Pre-Intermediate. Bohumín:Impex 2001.
Šmíra, Zdeněk. Gramatika a slovník New Intermediate. Ostrava: Impex 1998. (obsahují česky
vysvětlenou gramatiku s příklady, bez cvičeni)
Zábojová, Eva; Pepmík, Jaroslav. Nangová, Stella. Angličtina pro jazykové školy I.- III.
Učebnice angličtiny pro samouky
Murphy, Raymond. English Granunar in Use. Cambridge University Press
+ jakákoli učebnice, ze které se naučíte vypsané gramatické jevy a základní slovní zásobu
Témata s odbornou slovní zásobou - k dispozici v knihovně